ÚJBUDAI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM
...ahol jó (lenne) lenni... :)
Szülőknek

2020. augusztus 17-18-án 10-18 óráig SZEPTEMBER hóra.

36. hét: szeptember 1-4. = 4 nap
37. hét: szeptember 7-11.= 5 nap
38. hét: szeptember 14-18. = 5 nap
39. hét: szeptember 21-25. = 5 nap
40. hét: szeptember 28-30. = 3 nap

Összesen: 22 nap

  Fizetendő
100% 7710 Ft
50% 3855 Ft

PONTOSAN KISZÁMOLT ÖSSZEGET KÉRÜNK!!!

Átutalással fizetők esetében is a tanulóknak be kell menni a gazdasági irodába a számláért (a befizetési napokon!), és a számla alapján lehet csak utalni (hónap 24-ig). Közleményrovatban fel kell tüntetni: tanuló neve, osztálya, iskola nevének rövidítése (SZIG). Utalás: ÉSZGSZ részére OTP 11784009-15793803-10010000

Ebéddel kapcsolatos ügyintézés: Klugné Szabó Adrienne 20/287-1444, ebed@szig.sulinet.hu
Lemondás csak írásban (ebed@szig.sulinet.hu) reggel 9 óráig a következő napot. 9 óra után már csak a másnapot követő nap ebédjét lehet lemondani.

50%-os étkezést csak a szülő által aláírt nyilatkozat és annak mellékleteként leadott igazolások alapján tudunk elfogadni! 

Nyilatkozatok a 2020/21-es tanévre:

:: Közösségi szolgálat

2016 január elseje után az érettségi vizsga bizonyítvány kiadásának feltétele 50 óra „közösségi szolgálat” elvégzésének igazolása.

„Közösségi szolgálat: szociális, környezetvédelmi, a tanuló helyi közösségének javát szolgáló, szervezett keretek között folytatott, anyagi érdektől független, egyéni vagy csoportos tevékenység és annak pedagógiai feldolgozása.”

A tanulók maguk is jelentkezhetnek a programokra, és láthatják a történéseket (a jelentkezésük elfogadását, illetve a program végeztével az értékelésüket).

Közösségi szolgálat oldala: kozossegiszolgalat.fok.hu
Használati útmutató: kozossegi_szolgalat.pdf
:: Közösségi szolgálat tájékoztató

Tisztelt Szülők!

A Nemzeti köznevelési törvény (2011. évi CXC 54./97§2. bekezdés) értelmében gyermekének az érettségi bizonyítvány megszerzéséhez 50 óra közszolgálati munka teljesítése kötelező. A közszolgálat a törvény értelmében a következő területeken végezhető:

  1. egészségügyi
  2. szociális és jótékonysági
  3. oktatási
  4. kulturális és közösségi
  5. környezet- és természetvédelmi
  6. katasztrófavédelmi
  7. óvódás korú, sajátos nevelési igényű gyermekekkel, tanulókkal és idős emberekkel közös sport- és szabadidős területen.

A tanulók alkalmanként 1-3 órát dolgozhatnak. A közösségi szolgálat során a tanuló köteles naplót vezetni, amelyben rögzíti, hogy mikor, hol, milyen időkeretben és milyen tevékenységet folytatott. Köteles a közösségi szolgálati jelentkezési lapot kitölteni, amely tartalmazza a közösségi szolgálatra jelentkezés tényét, a megvalósítás tervezett helyét és idejét, valamint a szülő egyetértő nyilatkozatát. Amennyiben gyermeke nem az iskola honlapján is megtalálható Közösségi Szolgálat Koordinációs Program keretében kíván munkát vállalni, úgy a jelentkezési lapon kívül, további két, az iskola által készített formanyomtatványt szükséges kitöltetnie.

ÚJBUDAI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM
(OM: 102 794)

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

a 2020/2021-es tanévre

jelentkező diákok és szüleik részére

1111 Budapest, Egry József utca 3.
(tel: 310-2953, fax: 310-2947)
telephely kód: 003

honlap: www.szechenyigimnazium.hu
e-mail: titkarsag@szig.sulinet.hu

Letölthető változat: felvtaj2021b.pdf

:: Gyermekvédelem

A magyar gyermekvédelmi rendszer működése az online környezetben történő gyermekveszélyeztetés tükrében

A magyar gyermekjóléti, gyermekvédelmi, gyámügyi szabályozás törvényi alapja a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.), mely végrehajtási rendeleteivel – elsősorban a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Gyer.) – kiegészülve szabályozza a gyermek veszélyeztetettségét megelőzni, megakadályozni, illetve kezelni hivatott intézményi rendszer működését és az ennek során felmerülő feladatait.

:: Szülői szervezet
A tanulók oktatása, nevelése a család és az iskola közös feladata. A nevelési célok megvalósítása, a helyes módszerek megválasztása érdekében elengedhetetlen a szülők és a tanárok együttműködése. A szülőkkel a szülői értekezleteken és a fogadóórákon, valamint rendkívüli esetekben előzetes egyeztetés után találkozunk személyesen. Írásban elsősorban az ellenőrző könyvön keresztül és az iskola hivatalos leveleivel, szülői kérvényekkel érintkezünk. A szülőkkel az iskola egészét érintő kérdésekben a választott képviselőik útján, az ún. Szülői Szervezeten keresztül tartunk kapcsolatot.

A Szülői Szervezet tagjait a tanulók szülei választják maguk közül osztályonként, a létszámtól függően egy vagy két főt.

A Szülői Szervezet által megvitatott témák:
- új tankönyvek elfogadtatása a szülőkkel,
- szakszerű helyettesítések kérése a szülők részéről,
- beszámolók a megnyert pályázatokról,
- táborok, szakkörök.

Lukács Emőke
a Szülői Szervezet összekötő tanára, gyermek- és ifjúságvédelmi felelős
1111 Budapest XI., Egry József utca 3. :: email: :: tel: +36 1 310-2948 :: OM: 102794